MySQL « Różności …

Różności …

1 lipca 2019

mysql access denied for user root@localhost

Zaszufladkowany do: MySQL — Jacek @ 08:55
sudo mysql

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'root';

With a single query we are changing the auth_plugin to mysql_native_password and setting the root password to root (feel free to change it in the query)

Now you should be able to login with root. More information can be found in mysql documentation

(exit mysql console with Ctrl + D or by typing exit)

https://stackoverflow.com/questions/41645309/mysql-error-access-denied-for-user-rootlocalhost


19 czerwca 2013

MySql konwersja ISO8859-2 do UTF-8

Zaszufladkowany do: Bazy danych,MySQL — Tagi: — Jacek @ 16:46

/usr/bin/mysqldump –user=root –password=haslo –max_allowed_packet=99M –default-character-set=latin1 -c –insert-ignore –skip-set-charset -r 130619_latin1_biblioteka.sql biblioteka

file nazwa_pliku_dumpa.sql (pokazuje w jakim jest kodowaniu)

iconv -f ISO8859-2 -t UTF-8  nazwa_pliku_dumpa.sql > nazwa_pliku_dumpa-utf-8.sql

drop database

CREATE DATABASE nazwa_bazy_danych CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci

mysql -uroot -ppassword --default-character-set=utf8 nazwa_bazy_danych < nazwa_pliku_dumpa-utf-8.sql

zmiana templateów:

for i in *.tpl; do iconv -f ISO8859-2 -t UTF-8 $i > $i”_utf8″; done

for i in *.tpl; do mv “$i” “$(basename “$i” .tpl).tpl_iso8859_2″; done

25 grudnia 2010

MySQL – podstawy

Zaszufladkowany do: Bazy danych,MySQL — Tagi: — Jacek @ 22:45
mysql> SELECT * FROM Cars INTO OUTFILE '/tmp/cars.csv'
    -> FIELDS TERMINATED BY ',';


http://zetcode.com/databases/mysqltutorial/exportimport/

łączenie do MySQL mysql przetargi --host=153.19.105.4 -p sql> grant all privileges on nazwabazy.* to user@localhost identified by "jakieshaslo";

mysql> set character_set_client=latin2;

mysql> set character_set_connection=utf8;

mysql> load data infile "/tmp/przyswajalne" into table strony fields
terminated by ';' LINES TERMINATED BY '\r\n' (nazwa_html,zawartosc);

mysql> CREATE DATABASE akw_baza_test DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE
utf8_general_ci;

mysql> create table produkty (nr INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, kategoria
VARCHAR(20), jednostka VARCHAR(10), iloscp INT, wstog FLOAT, odchylenie
FLOAT, co VARCHAR(50), rodzaj VARCHAR(50), podrodzaj VARCHAR(50), sklasnik
VARCHAR(60), PRIMARY KEY (nr)) default character set utf8;

mysql> alter table produkty add column skladnik VARCHAR(60);

mysql> load data infile "d:\\jacek\\pierdoly\\trans\\1.csv" into table
produkty character set cp1250 fields terminated by ';' LINES TERMINATED BY
'\r\n' (skladnik, jednostka, iloscp, wstog, odchylenie);

sql> update produkty set kategoria="konserwa" where nr<12;

character_set_client = the character set data from the client is encoded in
character_set_connection = MySQL converts incoming data to. It converts
from character_set_client
character_set_results = MySQL converts outgoing data to
character_set_server = character set for the new database
character_set_database = character set for the new tables
character_set_system = the character set for meta data: database, table,
column names

aby ustawić:
set character_set_results = latin2; (lub utf8, lub iso-8859-2)

show variables like "%char%";
show variables like "%collation%";

aby poprawnie wpisywać z windowsowej konsoli trzeba ustawić:
set character_set_client = cp852;
również aby poprawnie zobaczyć w konsoli jakie są zapisy w kolumnach
trzeba ustawić
set character_set_results = cp852;
aby na stronie WWW wyświetlało się poprawnie należy ustawić:
mysql_query("SET character_set_results=utf8"); lub latin2
tuż przed zadaniem zapytania

mysqldump --user=root --password=haslo --default-character-set=utf8 --opt
-all badania > badania.sql
mysql db_name < backup-file.sql

create table opla_pass (numer int NOT NULL auto_increment, user
varchar(100), haslo varchar(100), ip varchar(30), nazwa_komputera
varchar(40), PRIMARY KEY (numer));

create table skany (porzadkowy int not null auto_increment, numer int,
skan blob, primary key (porzadkowy));

grant select,insert,update,delete on faktury.* to 'fakt'@'localhost'
identified by 'haslo';

alter table skany modify column skan longblob;
alter table skany drop column data_dodania;

logowanie do pliku zewnętrznego:
mysql> tee mysql.out
Logging to file 'mysql.out'

echo "select * from customer;" | mysql {required options} custdb >
customer.txt

mysql> insert into produkty (kategoria, jednostka, iloscp, wstog,
odchylenie, co, rodzaj, podrodzaj, skladnik, medium, coi
d) values ("", "miligramy", "10", "6490.5" , NULL, "szprot w oleju",
"kwasy tłuszczowe", "nasycone", "", "", "2");
/usr/local/mysql/bin/mysqldump --user=root --password=haslo --max_allowed_packet=99M --opt --all spamassassin > spamassassin.sql

24 grudnia 2010

MySQL – zwiększenie rozmiaru bazy danych

Zaszufladkowany do: Bazy danych,MySQL — Tagi: — Jacek @ 14:00
mysql> show engines;
mysql> show table status;
aby dodać miejsce (INNODB) trzeba zamknąć bazę:
mysqladmin -u root -p shutdown
a następnie w /etc/my.cnf trzeba dodać kolejny plik
innodb_data_file_path = dbdata1:200M;dbdata2:200M;dbdata3:512M
i uruchomić bazę ponownie.

Strona startowa: www.jaceksen.pl